Bel ons op : 023-5393119 - Mail info@communicerenenzo.nl

Algemene voorwaarden en privacystatement

Communiceren Enzo / Algemene voorwaarden en privacystatement

Privacybeleid Communicerenenzo

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website of een van onze diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring of onze dienstverlening aan u verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op deze website en alle  diensten van Communicerenenzo. U dient zich ervan bewust te zijn dat Communicerenenzo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website of onze diensten geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Communicerenenzo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens.

Wij houden conform de AVG wetgeving een overzicht bij van alle door ons gebruikte gegevens en de bewaartermijn.Wij delen geen gegevens met derden en combineren ook geen data.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Communicerenenzo of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Communicerenenzo of die van een derde partij met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Deze gegevens worden afhankelijk van het doel en de aard van de gegevens door ons bewaard gedurende de periode van de samenwerking. U heeft in het kader van de AVG natuurlijk recht op inzage van uw gegevens, het recht om deze door ons te laten wijzigen, bezwaar maken over de gegevens die wij bewaren en het recht om vergeten te worden.

Assessments

Wanneer wij een assessment voor selectie of persoonlijke ontwikkeling van u afnemen kunt u ons altijd uw vragen stellen over de uitkomsten van de vragenlijsten en inzage krijgen in de resultaten of wijzigingen in de rapportage laten aanbrengen. De vragenlijsten die u voor deze assessments invult worden door partijen met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben anoniem verwerkt.De bewaartermijn voor assessment gegevens  is maximaal 6 maanden.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies”  of soortgelijke technische toepassingen (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De site bevat  knoppen met de daarbij behorende code naar de links van linkedin en twitter, deze code kan  een cookie plaatsen en wij verwijzen u dan ook naar de privacyverklaring van de desbetreffende sites.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wanneer u een assessment bij ons maakt wordt dit door een verwerker voor ons verwerkt. Met iedere verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst en worden de verstrekte gegevens anoniem verwerkt.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en onze dienstverlening. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en of onze dienstverlening, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Communicerenenzo, Lepelblad 30, 1991 KL Velserbroek, 023-5393119, info@communicerenenzo.nl

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Communicerenenzo Deze voorwaarden betreffen deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen ‘training’.

b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Communicerenenzo.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

De door Communicerenenzo gemaakte offertes zijn, tenzij anders is aangegeven, maximaal 30 (dertig) dagen geldig. De overeenkomst tussen Communicerenenzo en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het voorstel dan wel opdrachtbevestiging.

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever

a. De opdrachtgever voor een ‘training’ heeft het recht deze te annuleren per aangetekende brief, onder opgaaf van redenen, met de onder b. en c. vermelde opzegtermijnen, gerekend vanaf de datum van poststempel.

b. Bij annulering langer dan 3 (drie) maanden voor aanvang van de ‘training’ is de opdrachtgever verplicht 50% (vijftig %) van het totaal overeengekomen bedrag te betalen voor reeds gemaakte kosten.

c. Bij annulering korter dan 3 (drie) maanden voor aanvang van de ‘training’ is de opdrachtgever verplicht 100% (honderd %) van het totaal overeengekomen bedrag te vergoeden.

d. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de ‘training’ tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de ‘training’ deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 4 Annulering of opschorting door Communicerenenzo

a. Communicerenenzo heeft het recht zonder opgave van redenen de ‘training’ te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, te weigeren. In deze gevallen heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van het volledige, dan wel een rato daarvan, aan Communicerenenzo betaalde bedrag.

b. Communicerenenzo heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de ‘training’ te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 5 Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg met Communicerenenzo een ander aan de ‘training’ laten deelnemen. Vervanging na het begin van de ‘training’ is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Communicerenenzo op grond van artikel 4.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en Auteursrecht

a. De door Communicerenenzo ontwikkelde materialen en/of gegeven ‘trainingen’ kunnen nimmer door de opdrachtgever in eigen beheer aan leden van de organisatie van de opdrachtgever dan wel aan derden worden gegeven, tenzij dit in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen is vastgelegd.

b. Het auteursrecht op de door Communicerenenzo ontwikkelde materialen blijft aan Communicerenenzo. Op elke overtreding staat een direct opvorderbare boete van €. 10.000, – (tien duizend euro). Meerdere geleden schade wordt te allen tijde door Communicerenenzo op de opdrachtgever verhaald.

Artikel 7 Geheimhouding

Tenzij anders is overeengekomen, zijn partijen over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij van elkaar ontvangen.

Artikel 8 Betaling

a. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag voor de aanvang van de ‘training’, doch uiterlijk 10 (tien) dagen na facturering te voldoen.

b. Betaling geschiedt op de door Communicerenenzo aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is overeengekomen.

c. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de reis- en verblijfkosten, van trainer(s) en deelnemer(s) niet in de overeenkomst inbegrepen. Deze verblijfkosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan de gekozen accommodatie.

d. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief BTW vanaf 10 (tien) dagen na de factuurdatum, de wettelijke rente verschuldigd.

e. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Incassokosten

Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Communicerenenzo vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten-gerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten, een bedrag groot 10% (tien %) van het verschuldigde bedrag.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

a. Communicerenenzo verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

b. Communicerenenzo aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een mogelijk aan Communicerenenzo toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst.

c. Communicerenenzo aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens lichamelijk letsel tijdens of na fysieke activiteiten. Deelnemers zijn verplicht verzekerd en hun werkgever heeft een ongevallen-risicoverzekering voor hen afgesloten.

d. Communicerenenzo is voor eventuele tekortkomingen van derde(n) niet aansprakelijk. De cliënt is jegens Communicerenenzo aansprakelijk voor de (fysieke) schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of van de groepsleden voor zover het gaat om schade die aan de cliënt of de groepsleden kan worden toegerekend.

e. Communicerenenzo is niet aansprakelijk voor diefstal, derving of verlies van goederen van cliënt of een der groepsleden.

Artikel 11 Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhindert c.q. belemmert en die niet aan Communicerenenzo zijn toe te rekenen. Hieronder zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan Communicerenenzo, onvoorziene stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan Communicerenenzo afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

b. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Communicerenenzo opgeschort. Indien dit langer duurt dan 2 (twee) maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Communicerenenzo en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Blijvende geschillen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Haarlem.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

Communicerenenzo is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het aangegeven tijdstip in werking.

 

 

Disclaimer

Communicerenenzo  besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Communicerenenzo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Communicerenenzo.

 

Deze algemene voorwaarden en het privacy statement zijn bijgewerkt op: 23 september 2020

Back to Top